YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
Yalova İl Genel Meclisinin 01.11.2019 Cuma günü İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacak 2019 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısına ait gündem belli oldu.

YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM 

AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR

 

Toplantı Yeri      :İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

Toplantı Tarihi   :01/11/2019-Cuma (İlk Birleşim)

Toplantı Saati     :15.30

 

BİRİNCİ BİRLEŞİM:

 1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 48. maddesine dayanılarak çıkarılan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesine göre hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2020 Yılı Bütçe Tasarısının incelenerek karara bağlanması,

 2. İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Kılıç Köyü, köy içinde bulunan ve üstü açık olması nedeniyle yol üzerinden geçen araç ve yayalar için tehlike arz eden su kanalına ait eksik ızgaraların İdare tarafından tespit edilerek tamamlanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

 3. İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü sınırları içeresinde bulunan mevcut şehitlik ve tören alanının günümüz şartlarına uygun olarak yeniden yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,


İKİNCİ BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresi’nin sorumluluk alanında bulunan grup yollarının dar kısımlarının genişletilmesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde trapez kanalları yapılması, yol genişliklerinin en az 7 metreye çıkartılması, yolların etrafındaki otların ve çalılıkların temizlenmesi ve tehlike anında grup yollarında araçların trapez kanala rahat girip çıkabilecek şekilde düzeltilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

 2. Yalova Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak 8 (sekiz) adet Çocuk Evinde 44 (kırk dört) kişilik kapasite ile 04-18 yaş aralığında korunma ve bakıma muhtaç çocuklara bakım hizmeti verilmekte olup, bakıma muhtaç çocukların yıpranmış olan eşyalarının yerine, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. maddeleri kapsamında İl Özel İdaresi tarafından yenilerinin satın alınması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

 3. Yapı stokunun 5-6 kot olduğu Kocadere Köyü Yalı Mevkiinde, mevcut halindeki imarı 2 kat ile sınırlı olup, bu durum yeni yapı yapılması ve kentsel dönüşümü olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle, kentsel dönüşüm ve yeni konut yapımının önünü açmak amacıyla imar düzenlenmesinin yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,


ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:

 1. Bahçelievler Mahallesi, Dolunay Sokak üzerinde bulunan Fatih Camii altındaki alana kurulması planlanan Diyanet Gençlik Merkezi Projesinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. maddeleri kapsamında yapılacak anlaşmaya uygun olarak İl Özel İdaresi ve Yalova İl Müftülüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmesi ve söz konusu proje giderlerinde kullanılmak üzere gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

 2. İlimize Köylerinin turistik bölgede olmaları, özellikle yaz aylarında bazı köylerimizin nüfusunun yoğun bir şekilde artması ve İlçe ve Beldelerimizde yeterli sayıda çöp konteynerlerinin bulunmaması nedeniyle, İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında oluşan çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere ihtiyaca göre sayıları tespit edilecek bank ve çöp konteynerinin İl Özel İdaresi bütçe imkânları ile satın alınması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,


 

 1. İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının (okul, cami, medrese, kervansaray, hamam, imalathane, sivil mimari örnekleri vb.) tespit edilmesi, tespit edilecek kültür varlıklarının önem ve öncelik sırasına göre röleve projelerinin hazırlatılması ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,


DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:

 1. İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü sınırları içeresinde bulunan mevcut futbol sahasına ait soyunma odalarının acil olarak bakım ve onarım işlerinin İl Özel İdaresinin bütçe imkânları ile yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

 2. İlimiz köyleri ve kırsalında gün geçtikte sayıları artmakta olan başıboş sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, beslenmeleri ve tedavilerinin yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

 3. Olası Marmara Depreminin verebileceği zararları önlemek ve azaltmak için gerekli çalışmaların yapılması, Yeşil Mavi Yolun afet sonrası alternatif ulaşım ağı olarak değerlendirilmesi konularında çalışma yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,


BEŞİNCİ BİRLEŞİM:

 1. OSB’lerin ortak altyapı ve sosyal donatı yatırımlarının yapılmasına ilişkin yapılan işbirliği protokolü göz önünde bulundurularak, İlimizde kurulmakta olan OSB’lerin ve diğer inşai faaliyetlerin hafriyat atıklarının dökümü için belediye, muhtarlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çözüm yolları üretilerek hafriyat döküm sahalarının belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

 2. İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin tespit edilmesi, tanıtılması ve kültür mirasımıza kazandırılması amacıyla İl Genel Meclisinin 03/05/2018 tarihli ve 65 sayılı kararı doğrultusunda başlatılan çalışmaların sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

 3. Merkez İlçe, Kurtköy Köyü sınırları içerisinde bulunan uygun bir alana ihtiyaç duyulan bir adet atış poligonu yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,


ALTINCI BİRLEŞİM:

 1. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip olan Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

 2. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,


 

YEDİNCİ BİRLEŞİM:

 1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 31. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince hazırlanan, Yalova İl Özel İdaresinin 2020 Yılı Çalışma ve Performans Programı hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

 2. Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Sayın Valimizin koordinasyonunda teknik, yasal ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,


 

SEKİZİNCİ BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresinin 2020 yılı Bütçe Tasarısı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı raporun okunması ve Bütçe Kararnamesinin madde madde okunarak oylanması oylanması,


 

DOKUZUNCU BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresi Özel Kalem Birimine ait 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülerek oylanması,


 

ONUNCU BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülerek oylanması,


ON BİRİNCİ BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim. Müdürlüğüne ait 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülerek oylanması,


 

ON İKİNCİ BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği ve Encümen Müdürlüğüne ait 2019 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeylerinin ayrı ayrı görüşülerek oylanması,


 

ON ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne ait 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülerek oylanması,


 

ON DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülerek oylanması,


 

ON BEŞİNCİ BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne ait 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülerek oylanması,


 

ON ALTINCI BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait 2020 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeylerinin ayrı ayrı görüşülerek oylanması,


 

ON YEDİNCİ BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresinin 2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle görüşülerek oylanması,


 

ON SEKİZİNCİ BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresinin 2020 yılı finansmanın programı ekonomik sınıflandırmasının üçer aylık dönemler itibariyle görüşülerek oylanması,


 

ON DOKUZUNCU BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresinin 2020 yılı gider bütçesinin ayrıntılı harcama programının üçer aylık dönemler itibariyle görüşülerek oylanması,


 

YİRMİNCİ BİRLEŞİM

 1. Önergeler, dilek ve temenniler,

 2. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,


 

Hasan SOYGÜZEL

İl Genel Meclis Başkanı

http://www.revizyongazetesi.com/yeni/2019/10/26/yalova-valisi-muammer-erolun-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-mesaji/

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.