Yalova İl Genel Meclisinin 2020 yılı Kasım ayı olağan toplantısına ait gündemi

Toplantı Yeri :İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

Toplantı Tarihi :02/11/2020-Pazartesi (İlk Birleşim)

Toplantı Saati :15.30

BİRİNCİ BİRLEŞİM:

 1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 48. maddesine dayanılarak çıkarılan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesine göre hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2021 Yılı Bütçe Tasarısının incelenerek karara bağlanması,
 2. Armutlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait 77 AAN 040 plakalı çöp aracının bakım, onarım ve akaryakıt giderleri ile 2 adet akü alımı ve çöp toplama hizmetlerinin yerine getirilmesi giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden 50.000,00 ödenek tahsis edilerek adı geçen birlik hesabına aktarılması konusunun görüşülmesi,
 3. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve Yalova Belediyesine tahsis edilen Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi Kalıcı Konutları 137 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan işyerlerinden A Blok, Zemin Kat, 14 numaralı işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f maddesi uyarınca tahsisinin kaldırılarak satışının yapılması konusunun görüşülmesi,

İKİNCİ BİRLEŞİM:

 1. Köyün teknik, sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık ile ilgili ihtiyaçların karşılanması amacıyla İlimiz Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onaylanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 2. İlimiz, Altınova İlçesi, Fevziye Köyünde bulunan Tarihi Hacı Muratlar Mescidinin restore edilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 3. İlimiz, Altınova İlçesi, Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul binasının bakım, onarım ve tadilatnın yapılarak Etnografya Müzesi olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:

 1. Yalova Avrasya Giyim İhtisas OSB ile Yalova Gemi İhtisas OSB’nin birleşmesi durumunda; Yalova İl Özel İdaresi’nin mevcut haliyle %18’lik ortaklık durumunun değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 2. Yalova’mızın 19 Temmuz 2021 tarihinde düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü olması münasebetiyle 2021 yılı Temmuz ayında bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif v.b. bir dizi etkinlik düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:

 1. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yerel düzeyde de her geçen gün daha fazla hissedilmesi nedeniyle; köylerimizin afetler ve doğa olaylarına ilişkin genel risk analizi raporunun hazırlanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 2. Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergâhındaki tesislerin kapasitesinin artırılması ve yeni turizm cazibe merkezlerinin oluşturulması, buralara ulaşımın kolayca sağlanması için Yeşil Mavi Yol’un revize edilmesi ve yeni bağlantı yollarının yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

BEŞİNCİ BİRLEŞİM:

 1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

 1. İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilerek önem ve öncelik sırasına göre röleve ve restore edilmesi, ayrıca Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası için ilave bulgu ve belgelerin elde edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

ALTINCI BİRLEŞİM:

 1. İlimizde kurulmakta olan OSB’lerin ve diğer inşai faaliyetlerin hafriyat atıklarının dökümü için belediye, muhtarlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çözüm yolları üretilerek hafriyat döküm sahalarının belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 2. Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından dolayı teknik, yasal ve bilimsel çerçevede hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazlarla ilgili bundan sonra nelerin yapılabileceğine dair değerlendirmenin yapılarak sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

YEDİNCİ BİRLEŞİM:

 1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 31. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince hazırlanan, Yalova İl Özel İdaresinin 2021 Yılı Çalışma ve Performans Programı hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
 2. Mülkiye Müfettişleri tarafından, İl Özel İdaresinin 12.10.2012 – 15.09.2020 dönemine ait işlemleri hakkında yapılan denetim sonucunda düzenlenen raporun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 38. maddesi gereğince İl Genel Meclisinin bilgisine sunulması ve kamuoyuna duyurulması,

SEKİZİNCİ BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresinin 2021 Yılı Bütçe Tasarısı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunarak müzakere edilmesi ve Bütçe Kararnamesinin madde madde okunması ve ad okunmak suretiyle oylanması,

DOKUZUNCU BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresi Özel Kalem Birimi ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2021 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması,

ONUNCU BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Hukuk Müşavirliğine ait 2021 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması,

ON BİRİNCİ BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Encümen Müdürlüğüne ait 2021 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması,

ON İKİNCİ BİRLEŞİM:

 1. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne ait 2021 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması,

ON ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne ait 2021 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin düzeyinin görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması,

ON DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne ait 2021 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması,

ON BEŞİNCİ BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne ait 2021 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması,

ON ALTINCI BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait 2021 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması,

ON YEDİNCİ BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresinin 2021 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması,

ON SEKİZİNCİ BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresinin 2021 yılı finansman programı ekonomik sınıflandırmasının üçer aylık dönemler itibariyle görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması,

ON DOKUZUNCU BİRLEŞİM:

 1. İl Özel İdaresinin 2021 yılı gider bütçesinin ayrıntılı harcama programının üçer aylık dönemler itibariyle görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması,

YİRMİNCİ BİRLEŞİM

 1. 2020 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı ile yapılması hedeflenen yatırım ve hizmetler itibariyle 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde yapılan faaliyetler, bu dönemde yapılan gerçekleşme ve bu gerçekleşmelere bağlı olarak yapılan harcamalar hakkında İdare tarafından İl Genel Meclisinin bilgilendirilmesi,
 2. Öneriler, dilek ve temenniler,
 3. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,

Hasan SOYGÜZEL

İl Genel Meclis Başkanı

Anahtar Kelimeler:
Yalova İl Özel İdaresi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.